Nipernaadi Matkaklubi MTÜ ettevõtmistel osalemise tingimused

1. Leping ja korraldaja vastutus

1.1 Korraldaja juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.

1.2 Korraldaja vastutab selle eest, et matk või ekspeditsioon, edaspidi ettevõtmine, vastab kirjeldusele.

1.3 Korraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure’i tõttu (sh, kuid mitte ainult loodusõnnetused, sõda, poliitilised vahejuhtumid, streigid, aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud jmt).

1.4 Osavõtutasu sisse kuuluvad need teenused, mis sisalduvad kirjelduses ja osapoolte kirjavahetuses. Kui osaleja ei kasuta omal valikul mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi küsida.

1.5. Korraldajal on õigus tõsta (ja vastavalt kohustus ka langetada) hinda, kui seda tingivad olulised muudatused, mida tal ei ole võimalik ette näha ja mis otseselt temast ei olene, nagu näiteks: muutuvad valuutakursid, Eesti või sihtkohamaa maksude muutus, transpordikompanii või majutusasutuse hindade muutus jmt.

1.6 Osalejal lasub omavastutus ettevõtmisele vastava reisikindlustuse hankimisel. Kui osaleja haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab korraldaja teda kõigiti, kuid osaleja tasub sellega seotud lisakulud. Kindlustuse ostmata jätmisel jäävad osaleja kanda kõik võimalikud materiaalsed lisakulud, mis võivad osalejal tekkida seoses õnnetusjuhtumi, haiguse, kuriteo jms. Kui kindlustuse olemasolu on osalemiseks kohustuslik, on see ära toodud vastava ettevõtmise kirjelduses.

1.7 Korraldajal on õigus katkestada sooritus või muuta plaane ning kaasata teised grupiliikmed abioperatsiooni kui mõne grupiliikmega toimub õnnetus, mis vajab grupi teiste liikmete abi ning kohalike abiteenistuste peale ei saa loota.

2. Broneerimine, lepingu sõlmimine ja tasumine

2.1 Osaleja ja korraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui osaleja on tasunud ettemaksu. Ülejäänud summa kuulub reeglina tasumisele 2 kuud enne reisi, kui kirjelduses ei ole toodud teistsugust maksegraafikut või seda pole korraldajaga kokku lepitud.

2.2 Juhul kui ettevõtmisele ei ole kogunenud kirjelduses ära toodud nõutav arv osalejaid, on korraldajal õigus ettevõtmine edasi lükata või ära jätta. Sellisel juhul tagastatakse ettemaks kogumahus.

3. Annulleerimistingimused

3.1 Annulleerimisel osaleja poolt ei tagastata kulusid, mis korraldaja on annulleerimise hetkeks matka või ekspeditsiooni ettevalmistamiseks teinud. 

3.2 Kui osalejale ei väljastata viisat või ei võimaldata sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat või muid vajalikke lubasid, käsitletakse seda ettevõtmise tühistamisena ilma olulise põhjuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate osalemistingimuste 3.1 sätted. 

3.2.1 Kui osaleja ei pääse riiki, kuna teda ei lasta üle piiri, tuleb koju tagasitulekuga seotud kulud tasuda osalejal endal.

3.3 Osavõtutasu ei tagastata kui osaleja jääb kohale tulemata või ei saa matkale või ekspeditsioonile minna, kuna puuduvad vajalikud dokumendid.

3.4. Kui osalejal puudub osalemiseks korraldaja poolt nõutav matkavarustus on grupijuhil õigus osalejat matkale mitte lubada ning grupp teda ootama ei jää. Sellisel juhul osavõtutasusid ei tagastata ning tekkivad lisakulud kannab osaleja.

3.5 Osavõtutasu ei tagastata, kui reisija osavõttu matkast või ekspedtsioonist takistab tema tervislik seisund.

4. Osaleja kohustused ja vastutused

4.1 Osaleja on kohustatud täitma grupijuhi ja/või instruktorite asjakohaseid korraldusi.

4.2 Osalejal on keelatud ilma grupijuhi nõusoleku ja teadmiseta kalduda kõrvale ette nähtud marsruudist, teha muid ennast ja/või teisi grupiliikmeid ohustavaid tegusid. Osaleja vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab korraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

4.3 Osaleja on vastutav isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu eest.

4.4 Osaleja on kohustatud endale teadvustama matkal või ekspeditsioonil läbitavate (s.h külgnevate) piirkondade poliitilis-majandusliku olukorraga kaasnevad ohud ja võtab sellega seoses endale täieliku vastutuse ning vajadusel tasub sellega seotud lisakulud.

4.5. Osaleja soovil ettevõtmise katkestamisel või varasemal lõpetamisel tekkivad lisakulud tasub osaleja. 

4.6 Osaleja on kohustatud teadvustama endale ettevõtmise eripäradest johtuvad riskid. Registreerimisega kinnitab osaleja, et on neist teadlik ja valmis neid riske kandma (sh. osalemise tagajärjel tekkida võivad traumad, vigastused, püsiv invaliidsus või surm).

4.7 Osaleja on kohustatud hädaolukorras, kus  kohalike abiteenistuste abi pole kättesaadav, aitama oma võimaluste ning oskuste piirides teisi hätta sattunud grupiliikmeid ning olema valmis ka oma sooritust katkestama või plaane muutma.

5. Kahjude korvamine

5.1 Pretensioonid ja nõue kahju korvamiseks tuleb esitada matka või ekspeditsiooni toimumise ajal või hiljemalt 5 tööpäeva pärast ettevõtmise lõppemist kirjalikult korraldajale.